1. Nowicki M. Coleopterologisches öber Ostgalizien / Nowicki M. // Program d. Obergymnasiums in Sambor. – Lemberg, 1858. – s. 1-24;

  2. Nowicki M. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi / Nowicki M. – Krakow, 1864. – 69 s.;

  3. Nowicki M. Verzeichniss galizischer Käfer / Nowicki M. // Beitrage zur Insektenfauna Galiziens. – Krakow, 1873. – S. 7-52;