1. Канарський Ю., Царик І. Біоіндикаційна роль денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) у дослідженні трансформаційних процесів рослинного покриву заповідних територій // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2002. – Вип. 29. – С. 85-92.
 2. Канарський Ю. В. Природоохоронна оцінка угруповань денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) на прикладі заповідника “Розточчя” // Наук. записки Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – 17. – С.163-173.
 3. Канарський Ю. В. Населення денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) природного заповідника “Розточчя”: сучасний стан і розподіл по біотопах // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Біологія. – 2003. – № 12. – С.127-133.
 4. Канарський Ю., Царик І. Хортобіонтний комплекс денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) у ксерофітних і психрофітних біотопах та його біоіндикаційне значення // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С.100-108.
 5. Царик Й., Горбань І., Канарський Ю., Кияк В., Решети¬ло О., Царик І. Оцінка стану пасовищних систем на основі аналізу поширення птахів, амфібій, метеликів і їх кормових рослин // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2003. – Вип. 33. – С.65-72.
 6. Канарський Ю. В. Класифікація біотопів денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) та оцінка репрезентативності їх видового складу // Наук. записки Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – 19. – С. 139-148.
 7. Гордій Н. М., Канарський Ю. В. Фауна денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) НПП “Подільські Товтри” // Наук. записки Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – 20. – С. 139-148.
 8. Царик І., Канарський Ю. Денні метелики (Lepidoptera, Diurna) – індикатори трансформаційних процесів ксерофільних біотопів // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С.96-102.
 9. Канарський Ю. В. Оцінка рівня еколого-біогеографічної спеціалізації угруповання денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) у лучних екосистемах Розточчя // Наук. вісник Ужгородського національного університету. – Сер. Біологія. – 2005. – № 17. – С. 28-33.
 10. Канарський Ю. В. Рідкісні й зникаючі види денних метеликів (Papilionoidea, Hesperioidea) та їх індикаційне значення для обгрунтування мережі природоохоронних територій // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 3.– Львів: Ліга-Прес, 2001.– С. 98-108.
 11. Канарський Ю. В. Денні лускокрилі (Lepidoptera, Papilionoidea) Голицького ботаніко-ентомологічного заказника // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 4. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 139-143.
 12. Канарський Ю. В. Екологічна класифікація денних лускокрилих (Lepidoptera, Papilionoidea) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5.– Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 232-237.
 13. Канарський Ю. В. Питання охорони денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) у національних парках Українських Карпат // Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. “Національні природні парки: проблеми становлення та розвитку” (Яремча, 14-17 вересня 2000 р.). – Яремча, 2000. – С. 117-119.
 14. Канарський Ю. В. Денні лускокрилі лучних екосистем заповідника “Розточчя”// Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. “Розточанський збір – 2000” (Старичі, 17-18 листопада 2000 р.).– Львів: Меркантор, 2001. – Кн.2.– С. 119-123.
 15. Канарський Ю. В. Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) природного заповідника “Розточчя” // Там само, С. 124-128.
 16. Канарський Ю. В. Рідкісні та зникаючі види денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) у Львівській області // Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України: Зб. наук. праць (за матеріалами доповідей наук. конф., Київ, 29-31 березня 2004 р.). – Київ, 2005. – С.49-51.
 17. Канарський Ю. В. Системні аспекти проблеми збереження різноманіття денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) // Загальна і прикладна ентомологія в Україні: Тези наук. конфер., присв. пам’яті В. Г. Доліна (Львів, 15–19 серпня 2005 р.). – Львів, 2005. – С.103-105.
 18. Канарський Ю.В. Формування фауни денних метеликів (Lepidoptera: Diurna) у трансформованих екосистемах Львівської області // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Матер. ІІІ Междунар. науч. конфер. – Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005. – С. 275-277.
 19. S.

 20. Popov, Y. Kanarsky, G. Romanov, A. Zakov, S. Gerasimova. Ukraine. In: Prime butterfly areas in Europe: Priority sites for conservation. – Ministry of Agriculture, Natural Management and Fisheries of the Netherlands. – Wageningen, 2003. – Р. 611-642.