1. Wisniowski B., Partyka J Przyczynek do znajomosci blonkowek ostrej scaly w zapowiedniku “Miodobory” na Ukrainie (Hymenoptera) // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. – Тернопіль, 2010. – ст. 615-618