Дисертація:

 1. Куртяк, Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп [Текст]: дис… канд. біол. наук / Ф. Ф. Куртяк. – Київ, 2004. – 190 с.
 2. Автореферат:

 3. Куртяк, Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп [Текст]: автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.08 / Куртяк Федір Федорович; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2004. – 20 с.
 4. Захищені під керівництвом дисертації:
 5. Крулько, Л. В. Амфібії заповідних екосистем південно-західних мегасхилів Східних Карпат [Текст]: дис… канд. біол. наук / Л. В. Крулько. – Чернівці, 2010. – 202 с.
 6. Автореферат:

 7. Крулько, Л. В. Амфібії заповідних екосистем південно-західних мегасхилів Східних Карпат [Текст]: автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.16 / Крулько Лариса Володимирівна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України – Чернівці, 2010. – 24 с.
 8. Монографії:

 9. Куртяк Ф. Ф. Крочко Юлій Іванович // Енциклопедії Сучасної України. – Т. 10. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2011. – С. у друці.
 10. Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – 160 с. (УДК 502.7; ISBN 966–8246–64–0)
 11. Куртяк Ф. Ф. Тритон карпатський – Triturus montаndoni (Boulenger, 1880) / Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду / Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – С. 75–78.
 12. Куртяк Ф. Ф. Саламандра плямиста – Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) / Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду / Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – С. 79–82.
 13. Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Куртяк Ф. Ф., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2006 – 228 с.
 14. Куртяк Ф. Ф. Амфібії боліт Українських Карпат / Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Куртяк Ф. Ф., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2005 – С. 118–139
 15. Куртяк Ф. Ф. Видовий склад та кількісний розвиток земноводних та плазунів болотних угідь / Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Куртяк Ф. Ф., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2005 – С. 139–147
 16. Писанец Е. М., Литвинчук С. Н., Куртяк Ф. Ф., Радченко В. И. Земноводные Красной книги Украины (Справочник-кадастр). – Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2005. – 230 с.
 17. Наукові статті:

 18. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Поширення та чисельність популяцій Lacerta agilis agilis (Linnaeus, 1758) на теренах південно-східного макросхилу Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2011. — Випуск 30. — С. 44 57.
 19. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О., Білинець І. В. Морфологічна мінливість вужа звичайного Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Reptilia, Squamata, Serpentes, colubridae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 29. — С. 190 194.
 20. Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку Pelophylax klepton esculenta (Linnaeus, 1758) (Amphibia, Anura, Ranidae) з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 132 134.
 21. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Ландшафтна диференціація батрахофауни у межах Закарпатської області // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. — 2010. — № 12. С. 101 105.
 22. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Батрахофауна Ужанського національного природного парку // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2010. Випуск 53. С. 133 142.
 23. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна гірських заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 27. — С. 6 12.
 24. Крулько Л. В. Батрахофауна Національного природного парку “Синевир” [Текст] / Л. В. Крулько, Ф. Ф. Куртяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — Т. 2, Вип. 2. — С. 87 95.
 25. Куртяк Ф. Ф., Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) Закарпатской области // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запоріжський національний університет. — 2009. — № 1. — С. 57 66.
 26. Куртяк Ф. Ф. Морфометрична характеристика личинок міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 51. С. 124 131.
 27. Куртяк Ф. Ф. Фенотиповий поліморфізм личинок міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) у популяціях з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2009. — Випуск 26. — С. 45 48.
 28. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Некрасова О. Д., Шабанов Д. А., Коршунов А. В., Куртяк Ф. Ф. Наследование родительских геномов гибридной формой Rana “esculenta” (Amphibia, Ranidae) // Генетика. – 2009 . том 45, № 4. С. 488 495.
 29. Куртяк Ф. Ф., Білинець І. В. Плазуни Закарпатської області: аналіз колекцій Зоологічного музею Ужгородського національного університету // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2009. — Випуск 25. — С. 137 145.
 30. Куртяк Ф. Ф., Талабішко Є. М., Стегун В. І., Великопольський І. Й. Іхтіофауна басейну річки Латориці в межах України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 50. С. 85 94
 31. Куртяк Ф. Ф., Талабішко Є. М. Морфо-біологічна характеристика міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) з басейну річки Латориця в межах Закарпаття // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 49. С. 138 141
 32. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О. Особливості морфології гадюки звичайної Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) (Squamata, Serpentes, Viperidae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 196–198.
 33. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Діагностика видів роду трав’яні жаби Rana Linnaeus, 1758 (Amphibia, Anura, Ranidae) з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 224–232.
 34. Морозов–Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф. Гибридные популяции европейских зеленых лягушек: обзор данных по количественному генетическому составу // Успехи совр. биол. – том 127, № 1, Январь-Февраль 2007. — С. 97–105.
 35. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф., Шабанов Д. А., Коршунов А. В. Эволюционно-генетические аспекты полуклонального воспроизводства гибридной формы Rana kl. esculenta (Amphibia, Ranidae) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 79–84
 36. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Рідкісне забарвлення озерних жаб, Rana ridibunda (Amphibia, Ranidae), з околиць м. Ужгород // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 62
 37. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Батрахо- та герпетофауна Рунського підрайону Полонинського хребта Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2006. — Випуск 19. — С. 189–194
 38. Куртяк Ф. Ф. Особливості популяційної структури західнопалеарктичних зелених жаб Rana esculenta сomplex рівнинного Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 16, 2005 – С. 172–175
 39. Куртяк Ф. Ф., Межжерин С.В. Изменчивость, распространение, численность гребенчатого, Triturus cristatus, и дунайского, Triturus dobrogicus, тритонов (Amphibia, Salamandridae) в Закарпатье // Вестник зоологии. – 2005. – Том 39 (5). – С. 49–57.
 40. Куртяк Ф. Ф. Уніфікація бальних оцінок та аналіз змін чисельності амфібій на території Закарпатської низовини та передгір’їв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 15, 2004 – С. 115–122.
 41. Куртяк Ф. Ф. Зміни відношень морфологічних показників в онтогенезі Rana klepton esculenta (Amphibia) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 14, 2004 – С. 184 – 187.
 42. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Куртяк Ф. Ф. Генетическая структура однополых гибридных популяций лягушек Rana esculenta complex в равнинном Закарпатье // Цитология и генетика. 2003. – № 1. – С. 43–47.
 43. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Куртяк Ф. Ф. О гибридизации гребенчатого (Triturus cristatus) и дунайского (Triturus dobrogicus) тритонов в Закарпатье // Вестник зоологии. – 2003. – Том 37 (2). – С. 88–91.
 44. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І. Морфологічна характеристика тритона дунайського (Amphibia, Salamandridae, Triturus) з території Притисянської низовини // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Біологія, 2003. Випуск 12. – С. 102–106.
 45. Крочко Ю. І., Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. Я., Суховія М. І. Вплив фізичних факторів на регенерацію біологічних тканин // Науковий вісник Ужгородського Університету, Серія: Медицина, 2001. – Випуск 15. – С. 17–20.
 46. Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. А., Суховія М. І., Крочко Ю. І. Експериментальне та теоретичне вивчення посттравматичної регенерації у тритонів при дії ультрафіолетового випромінювання // Науковий вісник УжДУ. Серія: Біологія, 2000. – Випуск 8. – С. 163–166.
 47. Тези доповідей на конференціях:

 48. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Щільність та біотопічний розподіл популяцій мідянки звичайної на теренах Закарпатської області // Збірка тез доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство», Секція №5 “Біосфера і людина”, Київ, 18 22 травня 2011 року. К.: НТУУ «КПІ», 2011. С. 284 285.
 49. Мокрані А. В., Куртяк Ф. Ф. До питання про гібридизацію між видами роду Lissotriton Bell, 1839 (Amphibia, Caudata) на Закарпатті // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 22.
 50. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Поширення та чисельність популяцій полоза лісового (Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) на Закарпатті // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 11.
 51. Маркович М. П., Куртяк Ф. Ф. Залежність якісного та кількісного складу вибірки від методу вилучення риб // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 19.
 52. Жадані М. М., Куртяк Ф. Ф. Сучасний стан рибного населення басейну річки Шопурка // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 15.
 53. Бордаш Л. М., Куртяк Ф. Ф. Видове багатство та стан іхтіофауни річки Гашпака // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 10.
 54. Куртяк Ф. Ф. Аналіз кольорових форм звичайної гадюки (Vipera berus berus) з території Закарпатської області // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 100 102.
 55. Куртяк Ф. Ф. Іхтіофауна Закарпаття: раритетні категорії та принципи охорони // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи (Ужгород, 8 10 вересня 2010 року) – Ужгород: TIMPANI. 2010. С. 303 308.
 56. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Кузійського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Збірка тез XIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”, Секція №1 “Загальна екологія” м. Київ. – 2010. – С. 45 46.
 57. Билинец И. В., Куртяк Ф. Ф. Флуктуирующая асимметрия билатеральных меристических признаков Natrix tessellata (Laurenti, 1768) // Биология – наука ХХІ века: 14-я Пущинская Международная школа-конференция молодых ученых, (Пущино, 19 23 апреля 2010 года). Сборник тезисов. Том 2. г. Пущино, 2010. – С. 12.
 58. Куртяк Ф. Ф. Изменение в составе ихтиофауны Закарпатской области (Украина) за последние 100 лет // Биология – наука ХХІ века: 14-я Пущинская Международная школа-конференция молодых ученых, (Пущино, 19 23 апреля 2010 года). Сборник тезисов. Том 2. г. Пущино, 2010. – С. 53 54.
 59. Куртяк Ф. Ф. Закономірності фенотипового поліморфізму між популяціями видів з верхніх течій річок на прикладі міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Матеріали ІІІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 30 вересня – 2 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 84 – 86.
 60. Куртяк Ф. Ф., Стегун В. І. Раритетний компонент іхтіофауни басейну р. Тиси у межах Закарпаття // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 13.
 61. Мокрані А. В., Куртяк Ф. Ф. Чисельність та морфометрична характеристика масових видів хвостатих земноводних (Urodela Latzeille, 1825) Ужгородського району Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 16.
 62. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку ящірки прудкої (Reptilia, Squamata, Sauria, Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758) з теренів Закарпаття // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 7.
 63. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Кузійського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 12.
 64. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Марамороського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Україна наукова. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 4. – м. Київ, з 21 по 23 грудня 2009 року – Київ: ТОВ “ТК Меганом” 2009. – С. 2 4.
 65. Куртяк Ф. Ф. Cтруктура угруповань амфібій та рептилій Ужанського національного природного парку // Матеріали ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”. 01.10.09 – 03.10.09 р. – Запоріжжя, 2009 С. у друці
 66. Куртяк Ф. Ф. Особливості охорони іхтіофауни річки Латориця // Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП “Синевир”. – 1 3 жовтня 2009 р. – с. Синевир. – С. 45 46.
 67. Куртяк Ф. Ф. Іхтіофауна басейну річки Латориці в межах України та проблеми її охорони // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ. – Київ Канів, 15 18 вересня 2009 р. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 244 248
 68. Куртяк Ф. Ф., Стегун В. І. Іхтіофауна річки Латориця у межах Закарпаття: видове багатство родин та розподіл видів за течіями // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 17 18.
 69. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Cтруктура угруповань земноводних Ужанського національного природного парку // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 16 17.
 70. Куртяк Ф. Ф., Білинець І. В. Cтруктура угруповань плазунів Ужанського національного природного парку // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 15 16.
 71. Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку кінцівок у одностатевих гібридних популяціях Rana kl. esculenta Linne, 1758 (Amphibia, Anura, Ranidae) на теренах рівнинного Закарпаття // Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного Товариства – К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. – С. 87–90
 72. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф., Жалай Е. И. Пространственная структура гибридного комплекса зеленых лягушек Rana esculenta (Anura, Ranidae) на территории Украины // Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного Товариства – К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. – С. 110–114.
 73. Куртяк Ф. Ф. Діагностика Triturus cristatus та T. dobrogicus (Amphibia, Salamandridae) з території Закарпаття// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта `2004”. 10–25 лютого 2004 року. Том 56. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 51–52.
 74. S. V. Mezhzherin, Svyatoslav Morozov-Leonov, Oksana Nekrasova, F. F. Kurtyak. Hybrid populations of the green frogs as basis for reconstruction of the genogeographical landcape of Ukraine (P) // Societas Europaea Herpetologica. 12th Ordinary General Meeting. – Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. – Saint-Petersburg. – 2003. – P. 111.
 75. O. D. Nekrasova, F. F. Kurtyak. Morphological peculiarities of the green frogs Rana esculenta complex in Ukraine (O) // Societas Europaea Herpetologica. 12th Ordinary General Meeting. – Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. – Saint-Petersburg. – 2003. – P. 118.
 76. Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. А., Суховія М. І., Крочко Ю. І. Вплив фізичних факторів довкілля на процес регенерації біологічних тканин// Тези доповідей ІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. 8–11 жовтня 2002 року. Львів, 2002. – С. 241.
 77. Petrushko I. A., Kurtyak F. F., Tarkany Y. I. Physical factors influencing posstraumatic cells regeneration // Proceedings of the First international young scientists conference on applied physics, June, 20–21, 2001, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Radiophysisc. 2001. – P. 154–155
 78. Куртяк Ф. Ф., Петрушко И. А., Суховия М. И., Крочко Ю. И. Может ли влиять солнечная активность на регенерацию биологических тканей// Космос и биосфера. Физические поля в биологии, медицине экологии. Тезисы докладов Международного крымского семинара 1–6 октября 2001, Партенит, Крым, Украина, 2001. – С. 50–53.
 79. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І., Суховія М. І. Вивчення регенераційного процесу, як одного з чинників збереження генофонду тритонів Карпатського регіону // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природніх ресурсів. Збірник доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції аспірантів та студентів. Т. 2 – Донецьк: ДонДТУ, ДонНУ, 2001. – С. 112–113
 80. Куртяк Ф. Ф. Вплив деяких фізичних факторів довкілля на регенерацію хвоста тритонів // Збірник студентських наукових праць, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 2001, № 6. – С. 55–58.
 81. Куртяк Ф. Ф. Вплив ультрафіолетового лазарного випромінювання на регенерацію кінцівок і хвоста тритонів // Збірник студентських наукових праць, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 2000, № 5. – С. 39–41.
 82. Куртяк Ф. Ф. Вплив ультрафіолетового лазерного випромінювання довжиною хвилі 337 нм на посттравматичну регенерацію у тритонів // Збірник студентської наукової конференції, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 1999, № 4. – С. 30–32.
 83. Навчально-методичні посібники:

 84. Куртяк Ф. Ф. Зоологія хордових. Практикум. – Ужгород: “Говерла”, 2011. – 76 с.
 85. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Частина 2. – Терморегуляція, виділення, внутрішня секреція, фізіологія збудливих тканин, фізіологія нервової системи, фізіологія сенсорних систем, вища нервова діяльність – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2008. – 68 с.
 86. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Частина 1. – Основні поняття фізіології, кров, лімфа, тканинна рідина, кровообіг, дихання, травлення, обмін речовин та енергії. – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 72 с.
 87. Куртяк Ф. Ф. Зоологія хордових. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу заочного відділення біологічного факультету УжНУ – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 60 с.
 88. Куртяк Ф. Ф., Куртяк О. Д. Поведінка тварин. Конспект лекцій. – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 88 с.
 89. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум для студентів заочного відділення біологічного факультету УжНУ. – Ужгород: УжНУ, 2006. – 55 с.
 90. Куртяк Ф. Ф. Тестові завдання для поглибленого вивчення курсу “Фізіологія людини і тварин”. Частина 1. (Кров, лімфа, тканинна рідина; Фізіологія кровообігу; Фізіологія дихання; Фізіологія травлення; Обмін речовин та енергії. Терморегуляція) – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 47 с.
 91. Куртяк Ф. Ф. Тестові завдання для поглибленого вивчення курсу “Фізіологія людини і тварин”. Частина 2. (Фізіологія виділення; Внутрішня секреція; Фізіологія збудливих тканин; Фізіологія нервової системи; Фізіологія сенсорних систем; Вища нервова діяльність.) – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 57 с.
 92. Рецензії та інформаційні повідомлення:

 93. Мандрик В. Ю., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 155 156.
 94. Мандрик В. Ю., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, Р. О. Новіцького, О. Є. Пахомова, О. О. Христова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 157.
 95. Куртяк Ф. Ф. Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства (Ужгород, 4–6 грудня 2006 року) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 256–257
 96. Ніколайчук В. І., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, О. Є. Пахомова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 268–269
 97. Куртяк Ф. Ф. Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства. Програма роботи. Ужгород, 4–6 грудня 2006 року – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 8 с.
 98. Куртяк Ф. Ф. Правила для авторів журналу “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2006. — Випуск 19. — С. 284–285
 99. Куртяк Ф. Ф. Рецензія на Каталог Є. М. Писанця “Хвостатые земноводные (Amphibia: Caudata)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 15, 2004 – С. 189.
 100. Раціоналізаторська пропозиція:

 101. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І. Пристрій для прижиттєвого вимірювання відділів тіла та ходу їх регенерації у дрібних хребетних тварин// Раціоналізаторська пропозиція №372 від 12.12.2000 року. – Ужгородський національний університет
 102. Науково-популярні видання:

 103. Куртяк Ф. Іхтіофауна Закарпаття: раритетні категорії та принципи охорони // Зелені Карпати 2010. №1 2 (31 32) С. 77 79.
 104. Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ.: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”. – 2005. – 41 с. (Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”. – 2005. – 41 p.) Чарівний світ заплави Тиси [Текст] : альбом / Ф. Куртяк, О. Луговой, А. Мигаль та ін.; Проект Європейського Союзу “Оцінка ризику та управління повенями у Закарпатській області”. – Київ: [б. и.], 2005. – 41 с. ; 30 см. – (в м. обкл.) :
 105. Kurtyak F. Amphibians and Reptiles / Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”, 2005. – P. 21–22.
 106. (Куртяк Ф. Амфібії і рептилії / Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”, 2005. – С. 21–22.)
 107. Kurtyak F. Threats to Amphibians and Reptiles / Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”, 2005. – P. 22–23.
 108. (Куртяк Ф. Що загрожує земноводним і рептиліям? / Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”, 2005. – С. 22–23.)
 109. Куртяк Ф. Нарцис вузьколистий // Натураліст 1997. №5 С. 37 38.