вересня 19, 2011Бібліотека
  Дисертація:

 1. Куртяк, Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп [Текст]: дис… канд. біол. наук / Ф. Ф. Куртяк. – Київ, 2004. – 190 с.
 2. Автореферат:

 3. Куртяк, Ф. Ф. Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп [Текст]: автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.08 / Куртяк Федір Федорович; Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2004. – 20 с.
 4. Захищені під керівництвом дисертації:
 5. Крулько, Л. В. Амфібії заповідних екосистем південно-західних мегасхилів Східних Карпат [Текст]: дис… канд. біол. наук / Л. В. Крулько. – Чернівці, 2010. – 202 с.
 6. Автореферат:

 7. Крулько, Л. В. Амфібії заповідних екосистем південно-західних мегасхилів Східних Карпат [Текст]: автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.16 / Крулько Лариса Володимирівна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України – Чернівці, 2010. – 24 с.
 8. Монографії:

 9. Куртяк Ф. Ф. Крочко Юлій Іванович // Енциклопедії Сучасної України. – Т. 10. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2011. – С. у друці.
 10. Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – 160 с. (УДК 502.7; ISBN 966–8246–64–0)
 11. Куртяк Ф. Ф. Тритон карпатський – Triturus montаndoni (Boulenger, 1880) / Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду / Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – С. 75–78.
 12. Куртяк Ф. Ф. Саламандра плямиста – Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) / Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду / Бізіля К. М., Гавриленко В. С., Гамор А. Ф., Годованець Б. Й., Грищенко В. М., Драбинюк Г. В., Єна А. В., Жмуд М. Е., Зубко В., Киселюк О. І., Кукушкін О. В., Куртяк Ф. Ф., Любінська Л. Г., Мезінов О., Оліяр Г. І., Онук Л. Л., Остапко В. М., Писанець Є. М., Покиньчереда В. Ф., Радченко В. Г., Руденко А. Г., Фельбаба-Клушина Л. М., Чорней І. І., Швець Т. А., Ященко П. Т. – Харків: ВД “Райдер”, 2006. – С. 79–82.
 13. Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Куртяк Ф. Ф., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2006 – 228 с.
 14. Куртяк Ф. Ф. Амфібії боліт Українських Карпат / Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Куртяк Ф. Ф., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2005 – С. 118–139
 15. Куртяк Ф. Ф. Видовий склад та кількісний розвиток земноводних та плазунів болотних угідь / Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А. А., Фельбаба-Клушина Л. М., Ковальчук Н. Є., Горбань І. М., Горбань Л. І., Мателешко О. Ю., Микітчак Т. І., Іванець О. Р., Мигаль А. В., Куртяк Ф. Ф., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф. – Ужгород: Ліра, 2005 – С. 139–147
 16. Писанец Е. М., Литвинчук С. Н., Куртяк Ф. Ф., Радченко В. И. Земноводные Красной книги Украины (Справочник-кадастр). – Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2005. – 230 с.
 17. Наукові статті:

 18. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Поширення та чисельність популяцій Lacerta agilis agilis (Linnaeus, 1758) на теренах південно-східного макросхилу Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2011. — Випуск 30. — С. 44 57.
 19. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О., Білинець І. В. Морфологічна мінливість вужа звичайного Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Reptilia, Squamata, Serpentes, colubridae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 29. — С. 190 194.
 20. Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку Pelophylax klepton esculenta (Linnaeus, 1758) (Amphibia, Anura, Ranidae) з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 132 134.
 21. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Ландшафтна диференціація батрахофауни у межах Закарпатської області // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. — 2010. — № 12. С. 101 105.
 22. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Батрахофауна Ужанського національного природного парку // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2010. Випуск 53. С. 133 142.
 23. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна гірських заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 27. — С. 6 12.
 24. Крулько Л. В. Батрахофауна Національного природного парку “Синевир” [Текст] / Л. В. Крулько, Ф. Ф. Куртяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. — Т. 2, Вип. 2. — С. 87 95.
 25. Куртяк Ф. Ф., Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) Закарпатской области // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запоріжський національний університет. — 2009. — № 1. — С. 57 66.
 26. Куртяк Ф. Ф. Морфометрична характеристика личинок міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 51. С. 124 131.
 27. Куртяк Ф. Ф. Фенотиповий поліморфізм личинок міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) у популяціях з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2009. — Випуск 26. — С. 45 48.
 28. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Некрасова О. Д., Шабанов Д. А., Коршунов А. В., Куртяк Ф. Ф. Наследование родительских геномов гибридной формой Rana “esculenta” (Amphibia, Ranidae) // Генетика. – 2009 . том 45, № 4. С. 488 495.
 29. Куртяк Ф. Ф., Білинець І. В. Плазуни Закарпатської області: аналіз колекцій Зоологічного музею Ужгородського національного університету // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2009. — Випуск 25. — С. 137 145.
 30. Куртяк Ф. Ф., Талабішко Є. М., Стегун В. І., Великопольський І. Й. Іхтіофауна басейну річки Латориці в межах України // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 50. С. 85 94
 31. Куртяк Ф. Ф., Талабішко Є. М. Морфо-біологічна характеристика міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) з басейну річки Латориця в межах Закарпаття // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2009. Випуск 49. С. 138 141
 32. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О. Особливості морфології гадюки звичайної Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) (Squamata, Serpentes, Viperidae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 196–198.
 33. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Діагностика видів роду трав’яні жаби Rana Linnaeus, 1758 (Amphibia, Anura, Ranidae) з теренів Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 224–232.
 34. Морозов–Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф. Гибридные популяции европейских зеленых лягушек: обзор данных по количественному генетическому составу // Успехи совр. биол. – том 127, № 1, Январь-Февраль 2007. — С. 97–105.
 35. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф., Шабанов Д. А., Коршунов А. В. Эволюционно-генетические аспекты полуклонального воспроизводства гибридной формы Rana kl. esculenta (Amphibia, Ranidae) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 79–84
 36. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Рідкісне забарвлення озерних жаб, Rana ridibunda (Amphibia, Ranidae), з околиць м. Ужгород // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 62
 37. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Батрахо- та герпетофауна Рунського підрайону Полонинського хребта Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2006. — Випуск 19. — С. 189–194
 38. Куртяк Ф. Ф. Особливості популяційної структури західнопалеарктичних зелених жаб Rana esculenta сomplex рівнинного Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 16, 2005 – С. 172–175
 39. Куртяк Ф. Ф., Межжерин С.В. Изменчивость, распространение, численность гребенчатого, Triturus cristatus, и дунайского, Triturus dobrogicus, тритонов (Amphibia, Salamandridae) в Закарпатье // Вестник зоологии. – 2005. – Том 39 (5). – С. 49–57.
 40. Куртяк Ф. Ф. Уніфікація бальних оцінок та аналіз змін чисельності амфібій на території Закарпатської низовини та передгір’їв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 15, 2004 – С. 115–122.
 41. Куртяк Ф. Ф. Зміни відношень морфологічних показників в онтогенезі Rana klepton esculenta (Amphibia) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 14, 2004 – С. 184 – 187.
 42. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Куртяк Ф. Ф. Генетическая структура однополых гибридных популяций лягушек Rana esculenta complex в равнинном Закарпатье // Цитология и генетика. 2003. – № 1. – С. 43–47.
 43. Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Куртяк Ф. Ф. О гибридизации гребенчатого (Triturus cristatus) и дунайского (Triturus dobrogicus) тритонов в Закарпатье // Вестник зоологии. – 2003. – Том 37 (2). – С. 88–91.
 44. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І. Морфологічна характеристика тритона дунайського (Amphibia, Salamandridae, Triturus) з території Притисянської низовини // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Біологія, 2003. Випуск 12. – С. 102–106.
 45. Крочко Ю. І., Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. Я., Суховія М. І. Вплив фізичних факторів на регенерацію біологічних тканин // Науковий вісник Ужгородського Університету, Серія: Медицина, 2001. – Випуск 15. – С. 17–20.
 46. Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. А., Суховія М. І., Крочко Ю. І. Експериментальне та теоретичне вивчення посттравматичної регенерації у тритонів при дії ультрафіолетового випромінювання // Науковий вісник УжДУ. Серія: Біологія, 2000. – Випуск 8. – С. 163–166.
 47. Тези доповідей на конференціях:

 48. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Щільність та біотопічний розподіл популяцій мідянки звичайної на теренах Закарпатської області // Збірка тез доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство», Секція №5 “Біосфера і людина”, Київ, 18 22 травня 2011 року. К.: НТУУ «КПІ», 2011. С. 284 285.
 49. Мокрані А. В., Куртяк Ф. Ф. До питання про гібридизацію між видами роду Lissotriton Bell, 1839 (Amphibia, Caudata) на Закарпатті // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 22.
 50. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Поширення та чисельність популяцій полоза лісового (Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) на Закарпатті // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 11.
 51. Маркович М. П., Куртяк Ф. Ф. Залежність якісного та кількісного складу вибірки від методу вилучення риб // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 19.
 52. Жадані М. М., Куртяк Ф. Ф. Сучасний стан рибного населення басейну річки Шопурка // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 15.
 53. Бордаш Л. М., Куртяк Ф. Ф. Видове багатство та стан іхтіофауни річки Гашпака // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІV регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 28 квітня 2011 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2011. – С. 10.
 54. Куртяк Ф. Ф. Аналіз кольорових форм звичайної гадюки (Vipera berus berus) з території Закарпатської області // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 100 102.
 55. Куртяк Ф. Ф. Іхтіофауна Закарпаття: раритетні категорії та принципи охорони // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи (Ужгород, 8 10 вересня 2010 року) – Ужгород: TIMPANI. 2010. С. 303 308.
 56. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Кузійського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Збірка тез XIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”, Секція №1 “Загальна екологія” м. Київ. – 2010. – С. 45 46.
 57. Билинец И. В., Куртяк Ф. Ф. Флуктуирующая асимметрия билатеральных меристических признаков Natrix tessellata (Laurenti, 1768) // Биология – наука ХХІ века: 14-я Пущинская Международная школа-конференция молодых ученых, (Пущино, 19 23 апреля 2010 года). Сборник тезисов. Том 2. г. Пущино, 2010. – С. 12.
 58. Куртяк Ф. Ф. Изменение в составе ихтиофауны Закарпатской области (Украина) за последние 100 лет // Биология – наука ХХІ века: 14-я Пущинская Международная школа-конференция молодых ученых, (Пущино, 19 23 апреля 2010 года). Сборник тезисов. Том 2. г. Пущино, 2010. – С. 53 54.
 59. Куртяк Ф. Ф. Закономірності фенотипового поліморфізму між популяціями видів з верхніх течій річок на прикладі міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae Bonaparte, 1831) // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Матеріали ІІІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 30 вересня – 2 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. – С. 84 – 86.
 60. Куртяк Ф. Ф., Стегун В. І. Раритетний компонент іхтіофауни басейну р. Тиси у межах Закарпаття // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 13.
 61. Мокрані А. В., Куртяк Ф. Ф. Чисельність та морфометрична характеристика масових видів хвостатих земноводних (Urodela Latzeille, 1825) Ужгородського району Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 16.
 62. Білинець І. В., Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку ящірки прудкої (Reptilia, Squamata, Sauria, Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758) з теренів Закарпаття // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 7.
 63. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Кузійського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів до 200 річниці з дня народження Чарльза Дарвіна. – м. Ужгород, 20 квітня 2010 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2010. – С. 12.
 64. Крулько Л. В., Куртяк Ф. Ф. Батрахофауна Марамороського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника // Україна наукова. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 4. – м. Київ, з 21 по 23 грудня 2009 року – Київ: ТОВ “ТК Меганом” 2009. – С. 2 4.
 65. Куртяк Ф. Ф. Cтруктура угруповань амфібій та рептилій Ужанського національного природного парку // Матеріали ІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”. 01.10.09 – 03.10.09 р. – Запоріжжя, 2009 С. у друці
 66. Куртяк Ф. Ф. Особливості охорони іхтіофауни річки Латориця // Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП “Синевир”. – 1 3 жовтня 2009 р. – с. Синевир. – С. 45 46.
 67. Куртяк Ф. Ф. Іхтіофауна басейну річки Латориці в межах України та проблеми її охорони // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ. – Київ Канів, 15 18 вересня 2009 р. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 244 248
 68. Куртяк Ф. Ф., Стегун В. І. Іхтіофауна річки Латориця у межах Закарпаття: видове багатство родин та розподіл видів за течіями // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 17 18.
 69. Куртяк Ф. Ф., Крулько Л. В. Cтруктура угруповань земноводних Ужанського національного природного парку // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 16 17.
 70. Куртяк Ф. Ф., Білинець І. В. Cтруктура угруповань плазунів Ужанського національного природного парку // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат: Матеріали ІІ регіональної конференції молодих вчених та студентів. – м. Ужгород, 23 квітня 2009 року – Ужгород: ПП “Пігаліцин”. 2009. – С. 15 16.
 71. Куртяк Ф. Ф. Аномалії розвитку кінцівок у одностатевих гібридних популяціях Rana kl. esculenta Linne, 1758 (Amphibia, Anura, Ranidae) на теренах рівнинного Закарпаття // Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного Товариства – К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. – С. 87–90
 72. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф., Жалай Е. И. Пространственная структура гибридного комплекса зеленых лягушек Rana esculenta (Anura, Ranidae) на территории Украины // Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного Товариства – К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. – С. 110–114.
 73. Куртяк Ф. Ф. Діагностика Triturus cristatus та T. dobrogicus (Amphibia, Salamandridae) з території Закарпаття// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта `2004”. 10–25 лютого 2004 року. Том 56. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 51–52.
 74. S. V. Mezhzherin, Svyatoslav Morozov-Leonov, Oksana Nekrasova, F. F. Kurtyak. Hybrid populations of the green frogs as basis for reconstruction of the genogeographical landcape of Ukraine (P) // Societas Europaea Herpetologica. 12th Ordinary General Meeting. – Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. – Saint-Petersburg. – 2003. – P. 111.
 75. O. D. Nekrasova, F. F. Kurtyak. Morphological peculiarities of the green frogs Rana esculenta complex in Ukraine (O) // Societas Europaea Herpetologica. 12th Ordinary General Meeting. – Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. – Saint-Petersburg. – 2003. – P. 118.
 76. Куртяк Ф. Ф., Петрушко І. А., Суховія М. І., Крочко Ю. І. Вплив фізичних факторів довкілля на процес регенерації біологічних тканин// Тези доповідей ІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. 8–11 жовтня 2002 року. Львів, 2002. – С. 241.
 77. Petrushko I. A., Kurtyak F. F., Tarkany Y. I. Physical factors influencing posstraumatic cells regeneration // Proceedings of the First international young scientists conference on applied physics, June, 20–21, 2001, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Radiophysisc. 2001. – P. 154–155
 78. Куртяк Ф. Ф., Петрушко И. А., Суховия М. И., Крочко Ю. И. Может ли влиять солнечная активность на регенерацию биологических тканей// Космос и биосфера. Физические поля в биологии, медицине экологии. Тезисы докладов Международного крымского семинара 1–6 октября 2001, Партенит, Крым, Украина, 2001. – С. 50–53.
 79. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І., Суховія М. І. Вивчення регенераційного процесу, як одного з чинників збереження генофонду тритонів Карпатського регіону // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природніх ресурсів. Збірник доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції аспірантів та студентів. Т. 2 – Донецьк: ДонДТУ, ДонНУ, 2001. – С. 112–113
 80. Куртяк Ф. Ф. Вплив деяких фізичних факторів довкілля на регенерацію хвоста тритонів // Збірник студентських наукових праць, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 2001, № 6. – С. 55–58.
 81. Куртяк Ф. Ф. Вплив ультрафіолетового лазарного випромінювання на регенерацію кінцівок і хвоста тритонів // Збірник студентських наукових праць, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 2000, № 5. – С. 39–41.
 82. Куртяк Ф. Ф. Вплив ультрафіолетового лазерного випромінювання довжиною хвилі 337 нм на посттравматичну регенерацію у тритонів // Збірник студентської наукової конференції, Серія: Біологія. – Ужгород: Патент, 1999, № 4. – С. 30–32.
 83. Навчально-методичні посібники:

 84. Куртяк Ф. Ф. Зоологія хордових. Практикум. – Ужгород: “Говерла”, 2011. – 76 с.
 85. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Частина 2. – Терморегуляція, виділення, внутрішня секреція, фізіологія збудливих тканин, фізіологія нервової системи, фізіологія сенсорних систем, вища нервова діяльність – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2008. – 68 с.
 86. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – Частина 1. – Основні поняття фізіології, кров, лімфа, тканинна рідина, кровообіг, дихання, травлення, обмін речовин та енергії. – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 72 с.
 87. Куртяк Ф. Ф. Зоологія хордових. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу заочного відділення біологічного факультету УжНУ – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 60 с.
 88. Куртяк Ф. Ф., Куртяк О. Д. Поведінка тварин. Конспект лекцій. – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2007. – 88 с.
 89. Куртяк Ф. Ф. Фізіологія людини і тварин. Практикум для студентів заочного відділення біологічного факультету УжНУ. – Ужгород: УжНУ, 2006. – 55 с.
 90. Куртяк Ф. Ф. Тестові завдання для поглибленого вивчення курсу “Фізіологія людини і тварин”. Частина 1. (Кров, лімфа, тканинна рідина; Фізіологія кровообігу; Фізіологія дихання; Фізіологія травлення; Обмін речовин та енергії. Терморегуляція) – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 47 с.
 91. Куртяк Ф. Ф. Тестові завдання для поглибленого вивчення курсу “Фізіологія людини і тварин”. Частина 2. (Фізіологія виділення; Внутрішня секреція; Фізіологія збудливих тканин; Фізіологія нервової системи; Фізіологія сенсорних систем; Вища нервова діяльність.) – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 57 с.
 92. Рецензії та інформаційні повідомлення:

 93. Мандрик В. Ю., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 155 156.
 94. Мандрик В. Ю., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, Р. О. Новіцького, О. Є. Пахомова, О. О. Христова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2010. — Випуск 28. — С. 157.
 95. Куртяк Ф. Ф. Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства (Ужгород, 4–6 грудня 2006 року) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 21. — С. 256–257
 96. Ніколайчук В. І., Куртяк Ф. Ф. Рецензія на монографію В. Л. Булахова, О. Є. Пахомова “Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 268–269
 97. Куртяк Ф. Ф. Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства. Програма роботи. Ужгород, 4–6 грудня 2006 року – Ужгород: УжНУ “Говерла”, 2006. – 8 с.
 98. Куртяк Ф. Ф. Правила для авторів журналу “Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2006. — Випуск 19. — С. 284–285
 99. Куртяк Ф. Ф. Рецензія на Каталог Є. М. Писанця “Хвостатые земноводные (Amphibia: Caudata)” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, Випуск 15, 2004 – С. 189.
 100. Раціоналізаторська пропозиція:

 101. Куртяк Ф. Ф., Крочко Ю. І. Пристрій для прижиттєвого вимірювання відділів тіла та ходу їх регенерації у дрібних хребетних тварин// Раціоналізаторська пропозиція №372 від 12.12.2000 року. – Ужгородський національний університет
 102. Науково-популярні видання:

 103. Куртяк Ф. Іхтіофауна Закарпаття: раритетні категорії та принципи охорони // Зелені Карпати 2010. №1 2 (31 32) С. 77 79.
 104. Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ.: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”. – 2005. – 41 с. (Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”. – 2005. – 41 p.) Чарівний світ заплави Тиси [Текст] : альбом / Ф. Куртяк, О. Луговой, А. Мигаль та ін.; Проект Європейського Союзу “Оцінка ризику та управління повенями у Закарпатській області”. – Київ: [б. и.], 2005. – 41 с. ; 30 см. – (в м. обкл.) :
 105. Kurtyak F. Amphibians and Reptiles / Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”, 2005. – P. 21–22.
 106. (Куртяк Ф. Амфібії і рептилії / Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”, 2005. – С. 21–22.)
 107. Kurtyak F. Threats to Amphibians and Reptiles / Docters Van Leeuwen K., Giesen W., Kish R., Kurtyak F., Lugovoj A., Mihaly A., Myrutenko V., Popov S., Soer G., Iarochevitch О., Zagorodniuk I. The Tisa Floodplain. Wonderful world of wetlands. – Kiev: Project of the Europeaen Union “Flood risk assessment and management in Zakarpattia Oblast”, 2005. – P. 22–23.
 108. (Куртяк Ф. Що загрожує земноводним і рептиліям? / Доктерс ван Лівен К., Гісен В., Кіш Р., Куртяк Ф, Луговий О, Мигаль А, Мірутенко В., Попов С., Сур Г., Ярошевич О., Загороднюк І. Чарівний світ заплави Тиси. – Київ: Проект Європейського Союзу „Оцінка ризику та управління повенями в Закарпатській області”, 2005. – С. 22–23.)
 109. Куртяк Ф. Нарцис вузьколистий // Натураліст 1997. №5 С. 37 38.
вересня 18, 2011Бібліотека
 1. Gutowski, J.M., Hilszczański, J., Kubisz, D., Kurzawa, J., Miłkowski, M., Mokrzycki, T., Plewa, R., Przewoźny, M., Wełnicki, M. 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linnei Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries // Polish Journal of Entomology 79 (3). Завантажити статтю…
червня 20, 2010Бібліотека
 1. Wisniowski B., Partyka J Przyczynek do znajomosci blonkowek ostrej scaly w zapowiedniku “Miodobory” na Ukrainie (Hymenoptera) // Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. – Тернопіль, 2010. – ст. 615-618
квітня 18, 2010Бібліотека
 1. Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 c. — (Вестник зоологии. Додаток № 5). 
 2. Загороднюк І., Постава Т., Волошин Б. В. Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи. — Краків–Київ: Платан, 1999. — 43 с.
 3. Загороднюк І. В. (ред.). Великі хижі ссавці України та прилеглих країн. — Київ, 2001. — 72 c. — (Novitates Theriologicae, pars 4)
 4. Загороднюк І. (ред.). Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — 172 с. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 5. Доценко И. Б., Загороднюк И. В., Манило Л. Г. и др. Каталог типовых экземпляров зоологического музея ННПМ НАН Украины / Под ред. Е. М. Писанца. — Киев: Зоол. музей ННПМ НАНУ, 2001. — 138 с.
  Тут вміщено розділ щодо ссавців:
  Загороднюк І., Шевченко Л. С.
  Mammalia // Каталог типовых экземпляров зоологического музея ННПМ НАН Украины / Под ред. Е. М. Писанца. — Киев: Зоол. музей ННПМ НАНУ, 2001. — С. 105–121.
 6. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с.
 7. Загороднюк И. (ред.). Фауна Украины: охранные категории (справочник) / Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2005. — 60 с.

Огляди складу та змін фауни

Статті цього циклу присвячено систематичним оглядам ссавців загалом та окремих сегментів теріофауни, у тім числі степової фауни, урбаністичних комплексів, адвентичної складової фауни, міграційної фауни, аналізу криптичного різноманіття фауни, аналізу центрів фауністичного різноманіття тощо.

 1. Загороднюк И. В. Обзор рецентных таксонов Muroidea (Mammalia), описанных с территории Украины (1777–1990) // Вестн. зоологии. — 1992. — Том 26, № 2. — С. 39–48.
 2. Загороднюк І., Покиньчереда В. Таксономія ссавців східнокарпатського регіону // Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Ін-т зоол. НАНУ, 1997. — С. 16–23. — (Додаток 5 до журналу “Вестник зоологии”).
 3. Загороднюк І. В. Вищі таксони ссавців у сучасній фауні України: склад, номенклатура та видове багатство // Доповіді НАН України. — 1998. — № 4. — С. 180–186.
 4. Загороднюк І. В. Ключі до визначення вищих таксонів звірів фауни України і сусідніх регіонів та принципи їх побудови // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 1–2. — С. 126–150.
 5. Загороднюк І. Контрольний список теріофауни України // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 202–210. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).
 6. Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210.
 7. Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–132.
 8. Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 157–168. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 9. Загороднюк И. В. Млекопитающие // Природа Приднепровского Полесья / Под ред. Г. А. Карповой. — Киев: ИНЭКО, 2002. — С. 139–158.
 10. Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 30–38.
 11. Загороднюк І. В. Гірські регіони як зони найвищого видового багатства наземних хребетних України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 33–38. (Summary: p. 236).
 12. Кондратенко О., Загороднюк І. Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України за результатами обліків пастками і канавками // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 120–135. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 13. Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 216–259. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 14. Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8).
 15. Загороднюк І. В. Криптичне різноманіття фауни ссавців степової зони Східної Європи // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 52–54.
 16. Загороднюк І. В. Ссавці України: географічні та історичні зміни різноманіття фауни і угруповань // Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах («Zoocenosis–2007»): Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 479–482.
 17. Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178.
 18. Загороднюк І. Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2008. — Вип. 48. — С. 33–43.
 19. Загороднюк І. В. Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду О. Черная (1853) до сьогодення. Повідомлення 1 // Вісник ННПМ НАН України. — Київ, 2009. — Том 8. — (39 стор., у друці).

Огляди та ревізії окремих систематичних груп ссавців

Окрім згаданих далі статей, загальні огляди відповідних систематичних груп на рівні рядів наведено у випусках “Праць теріологічної школи”, присвячених кажанам, ссавцям України під охороною Бернської конвенції, дрібним ссавцям тощо.

 1. Загороднюк И. В. Таксономия, распространение и морфологическая изменчивость полевок рода Terricola Восточной Европы // Вестн. зоологии. — 1989. — Том 23, № 5. — С. 3–14.
 2. Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 1. Таксономия и диагностика // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 3. — С. 41–49. 
 3. Федорченко А. А., Загороднюк И. В. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 2. Распространение и численность // Вестник зоологии. — 1994. — Том 28, № 4–5. — С. 55–64. 
 4. Загороднюк И. В., Михайленко А. Г., Тесленко С. В. Полевки рода Microtus в Молдове // Синантропия грызунов (М-лы 2 совещания, Иваново, 1993 / Под ред. В. Е. Соколова, Е. В. Карасевой). — Москва: ИЭМЭЖ, 1994. — С. 88–91. 
 5. Загороднюк И. В. Таксономия и распространение серых полевок (Rodentiformes: Arvicolini) фауны Украины // Млекопитающие Украины. — Киев: Наукова думка, 1993. — С. 63–76.
 6. Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142.
 7. Загороднюк И. Редкие виды бурозубок на территории Украины: легенды, факты, диагностика // Вестн. зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — C. 53–69. 
 8. Загороднюк І. В. Зміни фауни унгулят України в історичні часи // Вестник зоологии. — Київ, 1999. — Supplement № 11. — С. 91–97. — (Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Pol., 1881): проблеми збереження та повернення в природу. Матеріали VI Міжнародного симпозіуму). 
 9. Загороднюк І. Склад та історичні зміни фауни хижих ссавців України // Великі хижі ссавці України та прилеглих країн (Матеріали Школи-семінару 15–17 грудня 2000). — Київ, 2001. — С. 14–17. — (Novitates Theriologicae, Pars 4).
 10. Загороднюк І. Контрольний список родів і видів кажанів України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 42–46. — (Novitates Theriologicae. Pars 6). 
 11. Загороднюк И. В. Номенклатура и система рода Arvicola // Водяная полевка. Образ вида / Под ред. П. А. Пантелеева. — Москва: Наука, 2001. — С. 174–192. — (Серия “Виды фауны России и сопредельных стран”).
 12. Загороднюк І., Кондратенко О. Сучасне поширення і стан популяцій ховрахів (Spermophilus) на сході України // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 211–214. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 13. Загороднюк І. В. Нориці (Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: криптичне різноманіття, біотопний розподіл та динаміка ареалів // Вісник Харківського національного університету. Серія «Біологія», 2008. — № 7 (814). — С. 74–93.
 14. Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 13–26.
 15. Загороднюк І. В. Поширення і чисельність Lagurus (Mammalia) в Україні // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — 2009. — Том 11. — С. 77–91.
 16. Загороднюк І. В. Таксономія та номенклатура гризунів групи non-Muroidea фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. — Київ, 2008–2009. — № 40. — С. 147–185.

Статті щодо проблеми виду

Цей цикл досліджень автора тісно пов’язаний з наступним циклом “види-двійники”, а також з циклом “Еволюційна та екоморфологічна диференціація видів” (див. нижче). Дослідженням проблеми “вид і видоутворення” присвячено окрему авторську сторінку на цьому сайті

 1. Загороднюк І. В. Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Європи // Доповіді НАН України. — 1998. — № 7. — С. 171–178.
 2. Загороднюк І. В. Вид в біології як неперервна система // Феномен співіснування двох парадигм: креаціонізму та еволюційного вчення / За ред. І. Г. Ємельянова. — Київ: НВП “Вирій”, 2001. — С. 153–181.
 3. Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України. — 2002. — № 9. — С. 185–191.
 4. Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання // Вісник Дніпропетровського ун-ту. (Серія “Біологія, Екологія”). — 2003. — Випуск 11 (Том 1). — С. 8–13.
 5. Загороднюк І. В. Інвазія як шлях видоутворення // Доповіді Національної академії наук України. — 2003. — № 10. — С. 187–194.
 6. Загороднюк І. В. Автогенетичні закономірності формування двійникових комплексів у ссавців // Доповіді НАН України. — 2003. — № 11. — С. 179–187.
 7. Загороднюк І. В. Біологічний вид як ампліфікована сутність: ознаки буферизації та механізми її зрушення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 14. — С. 5–15.
 8. Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — С. 5–19.
 9. Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27.
 10. Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178.

Статті про види-двійники

Вивчення криптичного (прихованого) різноманіття фауни — одна з головних галузей дослідження автора, яка охоплює всі проблемні групи ссавців східноєвропейської фауни. Найбільша кількість праць присвячена вивченню найбагатших на види-двійники, аловиди і морфологічно близькі види груп мишовидних гризунів.

 1. Загороднюк И. В., Тесленко С. В. Виды-двойники надвида Microtus arvalis на Украине. Сообщение I. Распространение Microtus subarvalis // Вестник зоологии. — 1986. — № 3. — С. 34–40.
 2. Загороднюк И. В. Кариотип, систематическое положение и таксономический статус Pitymys ukrainicus // Вестник зоологии. — 1988. — Том 22, № 4. — С. 50–55.
 3. Межжерин С. В., Загороднюк И. В. Новый вид мышей рода Apodemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. — 1989. — № 4. — С. 55–59.
 4. Загороднюк И. В. Кариотипическая изменчивость 46-хромосомных форм полевок группы Microtus arvalis (Rodentia): таксономическая оценка // Вестник зоологии. — 1991. — Том 25, № 1. — С. 36–45 (+ 3-я стр. обл.).
 5. Загороднюк И. В. Систематическое положение Microtus brevirostris (Rodentiformes): материалы по таксономии и диагностике группы “arvalis” // Вестн. зоологии. — 1991. — Том 25, № 3. — С. 26–35.
 6. Загороднюк И. В., Воронцов Н. Н., Песков В. Н. Татранская полевка (Terricola tatricus) в Восточных Карпатах // Зоологический журнал. — 1992. — Том 71, вып. 6. — С. 96–105.
 7. Zagorodnyuk I. V., Zima J. Microtus tatricus (Kratochvil, 1952) in the Eastern Carpathians: Cytogenetic Evidence // Folia Zool. (Brno), 1992. — Vol. 41 (2). — P. 123–126.
 8. Загороднюк И. В. Идентификация восточноевропейских форм Sylvaemus sylvaticus (Rodentia) и их географическое распространение // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 6. — С. 37–47. 
 9. Загороднюк И. В., Березовский В. И. Mus spicilegus (Mammalia) в фауне Подолии и северная граница ареала этого вида в Восточной Европе // Зоологический журнал. — 1994. — Том 73, вып. 6. — С. 110–119.
 10. Загороднюк И. В., Мишта А. В. О видовой принадлежности ежей рода Erinaceus Украины и прилежащих стран // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 2–3. — С. 50–57.
 11. Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia) // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 5–6. — С. 49–58.
 12. Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 1 // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 1–2. — С. 28–45.
 13. Zagorodnyuk I. V. Sibling species of mice from Eastern Europe: taxonomy, diagnostics and distribution // Доповіді НАН України. — 1996. — N 12. — С. 166–173.
 14. Загороднюк И. В., Боескоров Г. Г., Зыков А. Е. Изменчивость и таксономический статус степных форм мышей рода Sylvaemus (falzfeini — fulvipectus — hermonensis — arianus) // Вестник зоологии. — 1997. — Том 31, № 5–6. — С. 37–56.
 15. Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика // Європейська ніч кажанів ’98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 56–65. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1).
 16. Загороднюк І. В., Кондратенко О. В. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз // Вестник зоологии. — 2000. — Suppl. 15. — С. 101–107.
 17. Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — Асканія-Нова, 2002. — Том 4. — С. 130–140.
 18. Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія. Екологія». — 2007. — Випуск 15 (том 1). — С. 45–53.
 19. Загороднюк І. Види-двійники і морфологічно близькі види ссавців у колекціях зоологічних музеїв: головні підсумки та перспективи досліджень // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції (Чернівці, 15.06.2008 р.) / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: Вид-во “ДрукАрт”, 2008. — С. 25–34.

Еволюційна та екоморфологічна диференціація видів

Цей цикл досліджень автора присвячено пошуку закономірностей еволюційної диференціації видів, у т. ч. дослідженням просторово-морфологічної диференціації близьких видів і закономірностям їх екоморфологічної диференціації в умовах вторинної симпатрії.

 1. Загороднюк І. В., Кавун К. Ю. Вікова мінливість як основа формування міжвидових відмінностей у гризунів (Muriformes) // Доповіді НАН України. — 2000. — № 3. — С. 174–180.
 2. Загороднюк І. В. Природа відмінностей у близьких видів: аналіз двійникових комплексів кажанів // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції (Кривий Ріг, 13–14.11.2001). Кривий Ріг: Вид-во І.В.І., 2001. — С. 143–145.
 3. Загороднюк И. В. Уровни таксономической и морфологической дифференциации европейских групп грызунов семейства Muridae (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2001. — № 5. — С. 151–157.
 4. Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 206–222.
 5. Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України (Математика, природознавство, технічні науки). — 2002. — № 9. — С. 185–191.
 6. Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42.
 7. Загороднюк І. В. Закономірності прояву географічної мінливості у двійникових комплексах ссавців (на прикладі роду Sylvaemus) // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 9. — С. 171–179.
 8. Загороднюк І. В., Атамась Н. С. Морфологічна диференціація хом’яків (Cricetidae) Східної Європи: діагностична вага ознак та структура таксономічних взаємин // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 4. — С. 153–160.
 9. Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 5–13.
 10. Загороднюк І. Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus “arvalis” (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2007. — № 3. — С. 175–181.
 11. Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія. Екологія». — 2007. — Випуск 15 (том 1). — С. 45–53.
 12. Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 215–224.
 13. Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23.
 14. Загороднюк І. В. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela) // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 251–266.

Охорона тварин та фауна заповідників

Цій актуальній темі, окрім зазначених нижче праць, присвячено чимало інших праць автора, наведених у суміжних рубриках, у тім числі працях щодо складу та історичних змін фауни, статтям про види-двійники, про кажанів, про структуру природних (заповідних) угруповань.

 1. Загороднюк І., Хоменко В. Фауна України у «Червоній книзі Української РСР» (1980). Біогеографічний аналіз // Ойкумена (Укр. екол. вісник). — 1995. — № 1–2. — С. 95–99.
 2. Загороднюк І. Концепція “гарячих територій” і збереження біорозмаїття // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь / За ред. Т. Гардашук. — Київ: Стилос, 1997. — С. 59–68 (summary: 146–147).
 3. Загороднюк І. Ендемічна теріофауна Карпат: таксономічний та біогеографічний аналіз // “Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку”: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. — Рахів, 1998. — Том 2. — С. 218–222.
 4. Загороднюк І. Рідкісні види тварин // Розбудова екомережі України / Під ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Техпринт, 1999. — С. 71–75.
 5. Загороднюк І. В. Заповідання та некомпенсовані втрати біоти як складові червонокнижного майбуття // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні. — Рахів, 1999. — С. 124–131.
 6. Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210.
 7. Загороднюк І. В. Систематичне положення таксона як критерій його вразливості // Доповіді НАН України. — 2000. — № 5. — С. 180–186.
 8. Загороднюк І. Ціна життя тварини з точки зору зоолога // Екосфера. — Ужгород: Ліра, 2003. — Випуск 9–10. — С. 10–14.
 9. Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонка. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38–72.
 10. Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7–9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159–163.
 11. Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия “Биология, Химия”. — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89.
 12. Загороднюк І. Дрібні ссавці заповідника «Кам’яні Могили»: аналіз складу фауни та історичних змін угруповань // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 44. — С. 71–79.
 13. Загороднюк І. Раритетна фауна та ознаки раритетності // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 7–20. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9).
 14. Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9).

Статті про кажанів

Кажани — одна з найбільш загадкових груп, яка дає величезний обсяг нових даних про криптичне різноманіття фауни як внаслідок наявності низки видів-двійників і морфологічно близьких видів, так і внаслідок того, що ця група внаслідок малої уваги до неї українських теріологів загалом є “криптичною”.

 1. Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142.
 2. Zagorodniuk I. V. Taxonomy, biogeography and abundance of the horseshoe bats in Eastern Europe // Acta zoologica cracowiensia. — 1999. — Vol. 42 (3): 407–421.
 3. Загороднюк І., Постава Т., Волошин Б. В. Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи. — Краків-Київ: Платан, 1999. — 43 с.
 4. Покиньчереда В. Ф., Загороднюк І. В., Постава Т., Лабоха М., Покиньчереда В. В. Нічниця довговуха та кажан північний (Mammalia, Chiroptera) на заході України // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 6. — С. 115–120.
 5. Postawa T., Pokynchereda W., Zagorodniuk I. Summer bat fauna of the Carpathian Biosphere Reserve (the Mala Uholka and Velka Uholka valleys) // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 73–81.
 6. Zagorodniuk I., Tyshchenko V., Petrushenko Ya. Horseshoe bats (Rhinolophus) in the Dnister region as most east-northern part of their range in Europe // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 115–131.
 7. Zagorodniuk I. Species of the genus Plecotus in the Crimea and neighbouring areas in the Northern Black Sea Region // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2 (Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats). — P. 159–173.
 8. Загороднюк І., Негода В. Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 65–72.
 9. Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 122–156. (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 10. Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк I. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45) (Теріологія в Україні 2002). — С. 121–124.
 11. Загороднюк І. В. Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів // Доповіді НАН України. — 2003. — N 8. — С. 184–189.
 12. Загороднюк І. В., Годлевська Л. В. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 31–39.
 13. Годлевська Л., Петрушенко Я., Тищенко В., Загороднюк І. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45.
 14. Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116.
 15. Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 215–224. >>
 16. Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Вип. 49. — С. 111–127.
 17. Загороднюк І. Морфологія епіблеми у кажанів та її мінливість у Eptesicus “serotinus” (Mammalia) // Вісник Львівсь-кого національного університету. Серія Біологічна. — 2009. — Вип. 51. — С. 157–175.

Статті про угруповання тварин

Роботи стосуються оцінок (та переоцінок з огляду на знахідки видів-двійників) видового і таксономічного різноманіття фауни, методичних розробок щодо аналізу структури угруповань та механізмів підтримання високого рівня різноманіття зональних і локальних фауністичних комплексів.

 1. Емельянов И. Г., Загороднюк И. В., Хоменко В. Н. Таксономическая структура и сложность биотических сообществ // Екологія та ноосферологія. — 1999. — Том 8, № 4. — С. 6–18.
 2. Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 157–168. — (Novitates Theriologicae. Pars 6).
 3. Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 8–17.
 4. Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 106–118.
 5. Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. (Summary: p. 238).
 6. Кондратенко О., Загороднюк І. Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців східної України та їх історичні зміни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 167–173. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 7. Наглов В., Загороднюк И. Статистический анализ приуроченности видов и структуры сообществ // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 291–300. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7).
 8. Загороднюк І., Коробченко М. Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 45. — С. 127–138.
 9. Трунов О. П. Загороднюк І. В. Зміни угруповань великих ссавців внаслідок розвитку мисливської діяльності людини // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 509–511.
 10. Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23.
 11. Загороднюк І. В. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela) // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 251–266.
серпня 27, 2009Бібліотека
 1. Меламуд В. До вивчення фауни орібатид (Acari: Oribatida) півдня Західного Поділля / Меламуд В. // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. – Гримайлів. – 2003. – с. 473-479;
серпня 10, 2009Бібліотека
 1. Сверлова Н.В. Історія і стан вивчення наземної малакофауни (Mollusca: Gastropoda) Заповідника “Медобори” / Сверлова Н.В // зб. наук. праць. – Гримайлів, 2003. – с. 499-507;
серпня 5, 2009Бібліотека
 1. Сумарук Г.В., Маслодудова К.М. Розповсюдження фасціольозу у свійських тварин у приватних господарствах Верховинського району Івано-Франківської області / Сумарук Г.В. // мат. Всеукр. конф. “Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України”. – Донецьк, 2001;
серпня 5, 2009Бібліотека
 1. Коновалова І.Б. Структура угруповань Джмелів (Hymenoptera: Apidae: Bombus) у природних і антропоґенних екосистемах рівнинної території Західної України / Коновалова І.Б. // мат. міжн. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропоґенних екосистемах”. – Дніпропетровськ, 2005. – с. 280-281;
липня 30, 2009Бібліотека
 1. Гоч І.В. Видова та морфо-екологічна характеристика іхтіофауни окремих водойм Західно-Подільського Придністров’я / Гоч І.В. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2002. – Вип. 4. – с. 129-135;
липня 30, 2009Бібліотека
 1. Федоряк М.М., Талах М.В., Ярошинська О.Г. Багатовидові угруповання павуків буково-дубового лісу околиць с. Тарашани Чернівецької області / Федоряк М.М. // мат. міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”. – Запоріжжя, 2007. – с. 205-207;

© 2007-2015 FAUNA HALICIAE ET CARPATHIAE | Працює на Wordpress наданий сервісом BLOG:NET.UA за підтрики Trip to Europe